U-II - 2995 / 2002

Odbačaj za ostale akte signature II, 22.02.2006

Stajališta Ustavnog suda:

Ustavni sud nije nadležan ocjenjivati ustavnost i zakonitost normativnih akata koji nisu stupili na snagu, jer tek stupanjem na snagu pojedini normativni akti stječu svojstvo drugog propisa iz članka 128. alineje 2. Ustava.

Zaključak:

Ustavni sud Republike Hrvatske, u sastavu Petar Klarić, predsjednik Suda, te suci, Marijan Hranjski, Mario Kos, Ivan Matija, Ivan Mrkonjić, Jasna Omejec, Željko Potočnjak, Agata Račan, Emilija Rajić, Smiljko Sokol, Nevenka Šernhorst, Vice Vukojević i Milan Vuković, odlučujući o zahtjevu za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom drugog propisa, na sjednici održanoj 22. veljače 2006., donio je


R J E Š E N J E


Odbacuje se zahtjev za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Odluke o promjeni imena naselja Gvozd u Vrginmost, klasa: 021-01/02-01/37, urbroj: 2176/09-02-1, koju je donijelo Općinsko vijeće Općine Gvozd 30. listopada 2002.


O b r a z l o ž e n j e


I.

Vlada Republike Hrvatske (dalje: Vlada) podnijela je zahtjev na temelju članka 35. alineje 4. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 99/99., 29/02. i 49/02. - pročišćeni tekst, dalje: Ustavni zakon), za ocjenu suglasnosti Odluke o promjeni imena naselja Gvozd u Vrginmost, klasa: 021-01/02-01/37, urbroj: 2176/09-02-1, koju je donijelo Općinsko vijeće Općine Gvozd 30. listopada 2002. s člankom 9. stavkom 1. Zakona o naseljima ("Narodne novine", broj 54/88.).

Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave je odlukom, klasa: 015-01/02-01/0036, urbroj: 514-11-02-4 od 22. studenoga 2002., na temelju članka 79. stavka 1. i članka 82. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01. i 60/01. - dalje: ZOLS), ocijenilo osnovanom odluku Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji, klasa: 021-05/02-01/12, urbroj: 2176-01-02-12 od 14. studenoga 2002., kojom se obustavlja od primjene Odluka o promjeni imena naselja Gvozd u Vrginmost, te je u skladu s člankom 82. stavkom 1. ZOLS-a podnijelo Vladi Republike Hrvatske prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti osporene Odluke, klasa: 015-01/02-01/0036, urbroj: 514-11-02-5 od 22. studenoga 2002., nakon čega je Vlada Republike Hrvatske podnijela predmetni zahtjev.

Temeljem odredbe članka 42. stavka 1. Ustavnog zakona, zahtjev je dostavljen Općinskom vijeću Općine Gvozd (dalje: Općinsko vijeće) na odgovor. Općinsko vijeće dostavilo je Ustavnom sudu odgovor.

II.

1. Osporenom Odlukom Općinsko vijeće na sjednici 30. listopada 2002., promijenilo je ime naselja Gvozd u Vrginmost.

U zahtjevu Vlada navodi da osporena Odluka nije donijeta u skladu s odredbom članka 9. stavka 1. Zakona o naseljima, jer prethodno nije proveden postupak pribavljanja mišljenja građana na čijem se području nalazi naselje, ulica ili trg kojem se određuje ime. Ističe da sukladno odredbi članka 9. stavka 1. Zakona o naseljima, ime naselja, ulice i trga određuje skupština općine, odnosno danas predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, što je u skladu sa člankom 19. ZOLS-a, temeljem kojeg jedinica lokalne samouprave u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji Ustavom ili posebnim zakonima nisu stavljeni u nadležnost nekog drugog tijela. Smatra da iako odredbe Zakona o naseljima nisu usklađene sa ZOLS-om, potrebno ih je u primjeni tumačiti i postupati sa svrhom kojom je određena odredba donesena, odnosno u skladu s ciljem koji se njome htio postići.

Ustavni sud nije nadležan za odlučivanje.

2. Prema članku 128. alineji 2. Ustava, Ustavni sud odlučuje o suglasnosti drugih propisa s Ustavom i zakonom.

Članak 89. stavak 2. Ustava propisuje:

Propisi tijela koja imaju javne ovlasti prije stupanja na snagu moraju biti objavljeni na dostupan način u skladu sa zakonom.

Članak 73. ZOLS-a propisuje:

Predstavničko tijelo općine, grada i županije u svom samoupravnom djelokrugu donosi odluke i druge opće akte, u skladu sa svojim statutom.
Prije nego što stupi na snagu opći akt obavezno se objavljuje u službenom glasilu jedinice.
Ako općina i grad nema svoje službeno glasilo, opći akt općine i grada objavljuje se u službenom glasilu županije.
Opći akt stupa na snagu najranije osmi dan od dana njegove objave. Iznimno, općim se aktom može iz osobito opravdanih razloga odrediti da stupa na snagu danom objave.
Opći akt ne može imati povratno djelovanje.

Sukladno navedenom, u članku 3. osporene Odluke propisano je da Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom vjesniku" Općine Gvozd.

Ustavni sud je u ustavnosudskom postupku utvrdio da osporena Odluka nije objavljena u "Službenom vjesniku" Općine Gvozd, pa nije ni stupila na snagu.

3. Ustavni sud nije nadležan ocjenjivati ustavnost i zakonitost normativnih akata koji nisu stupili na snagu, jer tek stupanjem na snagu pojedini normativni akti stječu svojstvo drugog propisa iz članka 128. alineje 2. Ustava.

III.

4. Polazeći od ustavnog položaja jedinica lokalne samuprave Ustavni sud ističe sljedeće načelno stajalište:

Prema odredbi članka 133. stavka 1. Ustava, jedinice lokalne samouprave su općine i gradovi i njihovo područje određuje se na način propisan zakonom, a prema odredbi stavka 4. članka 133., u naselju ili dijelu naselja mogu se, u skladu sa zakonom, osnivati oblici mjesne samouprave.

Na temelju odredbe članka 134. Ustava, samoupravni djelokrug jedinica lokalne samouprave uređen je u članku 19. ZOLS-a, koji u stavku 1. propisuje da jedinice lokalne samouprave u svom samoupravnom djelokrugu obavljaju poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose, između ostalog, i na uređenje naselja i stanovanje.

Prema odredbi članka 9. stavka 1. Zakona o naseljima, ime naselja, ulice i trga određuje skupština općine uz pribavljeno mišljenje mjesnih zajednica na čijem području se nalazi naselje, ulica odnosno trg.

U postupku izmjene imena naselja, ulica i trgova, građanima s područja na kojem se izmjena obavlja mora biti omogućeno izjašnjavanje o prijedlozima takvih izmjena, kroz oblik mjesne samouprave koji omogućuje odredba članka 133. stavka 4. Ustava. Stoga se odredba članka 9. stavka 1. Zakona o naseljima na odgovarajući način primjenjuje u postupku izmjena naziva naselja, ulica odnosno trgova.

Nedostatak mišljenja građana s područja naselja čije se ime predlaže promijeniti, predstavljao bi propust koji bi odluku o promjeni imena naselja nakon što ona stupi na snagu, činio nesuglasnom s odredbama članka 19. stavka 1. ZOLS-a i članka 9. stavka 1. Zakona o naseljima.

Propust pribavljanja mišljenja građana koji prebivaju na području na kojem se nalazi naselje kojemu se predlaže promijeniti ime, bila bi osobito teška povreda prava na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu zajamčenu člankom 132. Ustava.

Osobito teška povreda prava na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu bila bi i svaki drugi propust koji bi sadržajno bio protivan Ustavu i zakonu.

5. Na temelju članka 32. Ustavnog zakona riješeno je kao u izreci.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Broj: U-II-2995/2002
Zagreb, 22. veljače 2006.
PREDSJEDNIK
dr. sc. Petar Klarić, v. r.