U-IIIA - 3762 / 2005

Odluka o odbijanju ustavne tužbe, 09/19/2007Zaključak:

Ustavni sud Republike Hrvatske, u Drugom vijeću za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sutkinja Jasna Omejec, predsjednica Vijeća, te suci Marijan Hranjski, Mario Kos, Ivan Mrkonjić, Nevenka Šernhorst i Vice Vukojević, članovi Vijeća, odlučujući o ustavnoj tužbi koju su podnijeli T. B. iz R. i I. J. iz R., oboje zastupani po I. D. odvjetniku u R., na sjednici održanoj 19. rujna 2007. godine, jednoglasno je donio


O D L U K U


Ustavna tužba se odbija.


O b r a z l o ž e n j e


1. Podnositelji ustavne tužbe, sukladno članku 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 99/99., 29/02., 49/02. - pročišćeni tekst; u daljnjem tekstu: Ustavni zakon), podnijeli su 19. rujna 2005. ustavnu tužbu radi duljine sudskog postupka koji se pred Općinskim sudom u Rabu vodi od 2001.

ČINJENICE VAŽNE ZA USTAVNOSUDSKI POSTUPAK

2. Podnositelji su 5. rujna 2001. podnijeli tužbu Općinskom sudu u Rabu protiv tuženika J. K. i V. K. radi smetanja posjeda uklanjanjem žičane ograde. Predmet je dobio oznaku P-199/01.

Podneskom od 29. ožujka 2002. podnositelji su dopunili svoju tužbu i tužbeni zahtjev.

Ročište od 18. ožujka 2003. održano je u odsutnosti uredno pozvanih tuženika koji su prethodno ispričali svoj nedolazak. Podnositelji su predložili saslušanje svjedoka nakon čega je sud odgodio glavnu raspravu.

Na ročištu održanom 9. lipnja 2003. sud je proveo dokaz saslušanjem stranaka i pozvanih svjedoka, nakon čega je rješenjem odredio saslušanje novih svjedoka koje su predložile stranke i odgodio glavnu raspravu.

Na ročištu održanom 25. rujna 2003. u odsutnosti uredno pozvanih tuženika, sud je proveo dokaz saslušanjem pozvanih svjedoka i zaključio glavnu raspravu.

Rješenjem od 1. listopada 2003. sud je preotvorio glavnu raspravu radi dopune dokaznog postupka.

Sud je 17. prosinca 2003. održao ročište na kojem je proveo dopunsko saslušanje oba podnositelja, zaključio glavnu raspravu i donio rješenje kojom je usvojio tužbeni zahtjev podnositelja.

Tuženici su 24. ožujka 2004. izjavili žalbu na prvostupanjsku odluku, a podnositelji 29. ožujka 2004. odgovor na žalbu.

Županijski sud je 24. ožujka 2005. ukinuo prvostupanjsku odluku i predmet vratio na ponovno postupanje.

Podneskom od 14. rujna 2005. podnositelji izjavljuju da ostaju kod tužbe i tužbenog zahtjeva te požuruju postupanje.

Na ročištu od 21. rujna 2005. sud je odredio provođenje očevida na licu mjesta te odredio mjerničko vještačenje što je provedeno 10. siječnja 2006.

Vještak mjernik je 16. siječnja 2006. dostavio sudu svoj nalaz i mišljenje.

Podneskom od 25. siječnja 2006. tuženici predlažu saslušanje novih svjedoka.

Podneskom od 13. veljače 2006. podnositelji su se očitovali na navode vještaka i predložili nove svjedoke.

Na ročištu određenom za 18. travnja 2006. nisu pristupili uredno pozvani podnositelji, pa je sud sukladno pozitivnim propisima rješenjem utvrdio da je nastupilo mirovanje postupka.

Nakon isteka roka od tri mjeseca, podnositelji podneskom od 24. srpnja 2006. predlažu nastavak postupka.

Rješenjem od 14. kolovoza 2006. sud je odredio ročište za 9. studenoga 2006.

Podneskom od 31. listopada 2006. podnositelji se očituju na navode tuženika i predlažu izvođenje daljnjih dokaza.

Ročište određeno za 9. studenoga 2006. odgođeno je zbog spriječenosti suca.

Rješenjem od 1. veljače 2007. sud je pozvao tužitelja da točno specificira tužbu i tužbeni zahtjev u roku od 15 dana, pod prijetnjom odbačaja sukladno pozitivnim propisima.

Podneskom od 19. veljače 2007. podnositelj udovoljava nalogu suda od 1. veljače 2007.

Slijedeće ročište za glavnu raspravu održano je 27. ožujka 2007.

Općinski sud je donio odluku 30. ožujka 2007., protiv koje je podnositelj izjavio žalbu.

Predmet se od 24. svibnja 2007. vodi pred Županijskim sudom u Rijeci pod poslovnim brojem: Gž-3550/07.

PRAVO VAŽNO ZA USTAVNOSUDSKI POSTUPAK

3. Mjerodavno pravo sadržano je u odredbi članka 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske i odredbama članka 63. Ustavnog zakona.


Ustavna tužba nije osnovana.


4. Povredu ustavnog prava na donošenje sudske odluke u razumnom roku Ustavni sud razmatra u svjetlu osobitih okolnosti svakog pojedinog slučaja.

U ovom predmetu, Ustavni sud svoju odluku obrazlaže sljedećim utvrđenjima:

4.1. DULJINA SUDSKOG POSTUPKA

Parnični postupak pokrenut je pred Općinskim sudom u Rabu tužbom podnositelja od 5. rujna 2001. godine.

Ustavna tužba podnijeta je 19. rujna 2005., a do tog dana postupak nije dovršen, pa Ustavni sud utvrđuje da je do dana podnošenja ustavne tužbe postupak trajao četiri (4) godine i četrnaest (14) dana.

4.2. POSTUPANJE NADLEŽNOG SUDA

U razmatranom razdoblju, Općinski sud u Rabu proveo je više ročišta te 17. prosinca 2003. donio rješenje kojim je odlučio o tužbenom zahtjevu podnositelja.

U povodu žalbe tuženih izjavljene 24. ožujka 2004, Županijski sud u Rijeci je 24. ožujka 2005. ukinuo prvostupanjsku odluku i vratio predmet na odlučivanje.

Nakon podnošenja ustavne tužbe, Općinski sud u Rabu, održao je očevid na licu mjesta, proveo vještačenje, donio rješenje o mirovanju postupka te istekom roka od tri mjeseca odredio nastavak postupka, proveo ročište, zaključio glavnu raspravu i 30. ožujka 2007. donio novo meritorno rješenje.

Predmet se od 24. svibnja 2007. nalazi na odlučivanju kod Županijskog suda u Rijeci.

4.3. PONAŠANJE PODNOSITELJA USTAVNE TUŽBE
(TUŽITELJI U PARNIČNI POSTUPKU)

Ocjena je Ustavnog suda da su podnositelji, kao tužitelji u postupku, doprinijeli duljini sudskog postupka.

Naime, iz činjenica predmeta proizlazi da uredno pozvani podnositelji nisu pristupili na ročište određeno za 18. travnja 2006. pa je sud, sukladno pozitivnim propisima (članak 216. stavak 1. i članak 217. Zakona o parničnom postupku, "Narodne novine" broj 53/91., 91/92., 112/99., 88/01. i 117/03.) odredio mirovanje postupka.

4.4. SLOŽENOST SUDSKOG PREDMETA

Ustavni sud utvrđuje da se u ovom konkretnom slučaju radi o relativno složenoj pravnoj stvari, budući da je radi utvrđenja pravno relevantnih činjenica bilo potrebno provesti više dokaza saslušanjem svjedoka i stranaka, te provesti mjerničko vještačenje.

OCJENA USTAVNOG SUDA

5. Ustavni sud utvrđuje da se konkretni sudski postupak u odnosu na podnositelje ustavne tužbe u pravno relevantnom razdoblju vodio oko četiri godine.

Uzimajući u obzir već ranije navedeno, okolnosti upućuju da usprkos kraćem razdoblju neaktivnosti suda na početku postupka, Općinski sud u Rabu je primjerenom dinamikom poduzimao pravne radnje u pravno relevantnom razdoblju, ali i nakon podnošenja ustavne tužbe. Osim toga, redovni sudovi su u navedenom predmetu odlučivali na dvije instance, provedeno je više dokaza saslušanjem svjedoka i stranaka, provedeno mjerničko vještačenje i donesene su tri meritorne odluke.

Slijedom navedenog, a sagledavajući postupak kao cjelinu, posebno uzimajući u obzir da je postupak bio u mirovanju zbog propusta podnositelja (vidi točka 4.3 odluke), Ustavni sud utvrđuje da podnositeljima u razdoblju do podnošenja ustavne tužbe, nije povrijeđeno ustavno pravo da zakonom ustanovljeni neovisni i nepristrani sud u razumnom roku odluči o njihovim pravima i obvezama, koje je zajamčeno člankom 29. stavkom 1. Ustava Republike Hrvatske.

Međutim, Ustavni sud također upozorava da je nadležni redovni sud dužan donijeti odluku u što kraćem roku kako bi održao primjerenu dinamiku postupka koja udovoljava suđenju u razumnom roku.

Stoga je, u smislu odredaba članaka 73. i 75. Ustavnog zakona, donijeta odluka kao u izreci.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Broj: U-IIIA-3762/2005
Zagreb, 19. rujna 2007.

PREDSJEDNICA VIJEĆA
dr. sc. Jasna Omejec, v. r.