Ocjena propisa:U-I - 351 / 2016

odluka, 20.04.2016

pokretanje i ukidanje

Stajališta Ustavnog suda:

Članak 8. stavak 1. alineja 8. Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru ("Narodne novine" broj 22/13.; u daljnjem tekstu: ZoHKO:22/13) u dijelu koji glasi: "specijalistički diplomski stručni studiji;" nije u suglasnosti s člankom 67. stavkom 1. u vezi s člankom 68. stavkom 1. te s člankom 14. stavkom 1. u vezi s člankom 65. stavkom 1. Ustava Republike Hrvatske. Ukinuti dio članka 8. stavka 1. alineje 8. ZoHKO-a:22/13 prestaje važiti 31. prosinca 2016.

Unutar postojećeg ustavnog okvira i binarnog sustava visokog obrazovanja koji razlikuje sveučilišne studije i stručne studije, stjecanje akademskih stupnjeva (akademskih naziva) ne pokazuje se ustavnopravno prihvatljivim bez završetka odgovarajućeg sveučilišnog studija, odnosno bez završetka odgovarajućeg stručnog studija uz koji mora biti završen i odgovarajući sveučilišni razlikovni program, sve u okvirima javnih politika visokog obrazovanja.

Polazeći od očitovanja Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, u kojem je naglašeno da će se u predstojećem razdoblju provesti opsežnije izmjene i dopune ZoHKO-a:22/13, Ustavni sud je odredio da do 31. prosinca 2016. treba preispitati i po potrebi doraditi sve postojeće razine kvalifikacija i pridruženih im razina HKO-a u skladu s pravnim stajalištima izraženima u ovoj odluci. Tim bi se izmjenama i dopunama ZoHKO-a:22/13 morao osigurati uredan razvitak oba društveno jednako vrijedna sustava visokog obrazovanja utemeljena na ishodima učenja i usklađena s potrebama tržišta rada, pojedinaca i društva u cjelini, ali bez mogućnosti da osobe koje su završile stručne (vokacijske) studije ili druge vrste obrazovanja, usavršavanja, osposobljavanja ili programa steknu kvalifikacije i akademske nazive koji su inherentni sveučilišnim studijima, a da istodobno nisu završile odgovarajući sveučilišni studij odnosno odgovarajući sveučilišni razlikovni program. To ograničenje, koje je implicitno sadržano u članku 67. stavku 1. u vezi s člankom 68. stavkom 1. Ustava, ne odnosi se na iznimke poput onih propisanih u članku 73. stavcima 4., 5. i 6. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.


Objave: Narodne novine broj 41/16.

Zaključak:

U-I-351-2016 .pdfU-I-351-2016 .pdf U-I-351-2016 .docxU-I-351-2016 .docx