Izborni spor:U-VIIA - 2680 / 2013

odluka, 10.05.2013Zaključak:

Ustavni sud Republike Hrvatske, u Četvrtom vijeću za rješavanje izbornih sporova, u sastavu sutkinja Slavica Banić, predsjednica Vijeća, te suci Mato Arlović i Miroslav Šeparović, članovi Vijeća, odlučujući u izbornom sporu o žalbi za zaštitu izbornog prava Hrvatske demokratske zajednice, Županijskog odbora Šibensko-kninske županije, koju zastupa predsjednik Ante Kulušić, na sjednici održanoj 10. svibnja 2013. jednoglasno je donio


O D L U K U

I. Usvaja se žalba Hrvatske demokratske zajednice, Županijskog odbora Šibensko-kninske županije.

II. Poništavaju se rješenje Županijskog izbornog povjerenstva Šibensko-kninske županije broj: LS-17/2003 od 8. svibnja 2013. i rješenje o izmjeni rješenja o određivanju biračkih mjesta Gradskog izbornog povjerenstva Grada Skradina od 7. svibnja 2013.


O b r a z l o ž e n j e

1. Hrvatska demokratska zajednica, Županijski odbor Šibensko-kninske županije (u daljnjem tekstu: žaliteljica), koju zastupa predsjednik Ante Kulušić, izjavila je žalbu protiv rješenja Županijskog izbornog povjerenstva Šibensko-kninske županije (u daljnjem tekstu: ŽIP) broj: LS-17/2003 od 8. svibnja 2013., kojim je odbijen žaliteljičin prigovor protiv rješenja o izmjeni rješenja o određivanju biračkih mjesta Gradskog izbornog povjerenstva Grada Skradina (u daljnjem tekstu: GIP) od 7. svibnja 2013.

Navedenim rješenjem GIP je izmijenio svoje rješenje o određivanju biračkih mjesta od 2. svibnja 2013., kojim je odredio biračka mjesta za područje Grada Skradina.

2. Žaliteljica smatra da je rješenjem ŽIP-a prekršen članak 67. stavak 1. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine" broj 144/12., u daljnjem tekstu: ZoLI).

U tom smislu u bitnome navodi:

"(...)
... 7. Svibnja 2013. g., a po prigovoru Županijske organizacije Samostalne demokratske srpske stranke (SDSS) Šibensko-kninske županije, Gradsko izborno povjerenstvo Grada Skradina donosi Rješenje o izmjeni Rješenja o određivanju biračkih mjesta kojim mijenjaju mjesto glasovanja biračima iz naselja Cicvare i Međare, na način da do dotadašnjeg biračkog mjesta br. ll. u Osnovnoj školi Krković određuju da birači navedenih naselja idu glasovati na biračko mjesto br. 9. u POSLOVNOM PROSTORU JOŠKA CIGIĆA u BRIBIRSKIM MOSTINAMA (bivša OŠ Bribir). Osim pisanog zahtjeva odnosno prigovora od strane Županijske organizacije SDSS-a Šibensko-kninske županije ne postoji nikakav zahtjev kojim su stanovnici odnosno birači naselja Cicvare i Međare zatražili promjenu glasovanja na pojedinom biračkom mjestu. Ističemo kako udaljenost naselja Cicvare i Međare do biračkog mjesta u Krkoviću iznosi cca 900 m, što je neusporedivo primjerenije i ekonomičnije od biračkog mjesta br. 9. U Bribirskim Mostinama do kojega iznosi cca 5km. Želimo istaknuti kako se radi mahom o biračima starije životne dobi ili nemoćnim osobama, te će izmijenjeno rješenje dovesti do nemogućnosti izlaska birača na biralište.
(...)
Nadalje, članak 67. Stavak 1, Zakona o lokalnim izborima propisuje i kako se prilikom određivanja biračkih mjesta mora voditi računa o veličini prostorije za glasovanje na biračkom mjestu. Osnovna škola Krković je neusporedivo primjerenija i opremljenija za održavanje izbora, jer se radi o novoj i moderno opremljenoj školskoj zgradi.
Iz svega navedenog vidljivo je kako je ... grubo narušeno biračko pravo biračima navedenih naselja.
Na kraju, kao razlog podnošenja žalbe navodimo i činjenicu donošenja Rješenja od nenadležnog tijela. Naime, Gradsko izborno povjerenstvo Grada Skradina nije imalo nadležnost donošenja Rješenja o izmjeni Rješenja o određivanju biračkih mjesta bez o tome prethodne pisane odluke nadležnog Županijskog izbornog povjerensta Šibensko-kninske županije.
(...)"

Žaliteljica predlaže Ustavnom sudu da ukine rješenje ŽIP-a broj: LS-17/2003 od 8. svibnja 2013. te "primjeni" rješenje GIP-a o određivanju biračkih mjesta od 2. svibnja 2013.

Žalba je osnovana.

3. ŽIP je u osporenom rješenju u bitnome naveo:

"(...)
Prije svega valja kazati da je nadležno izborno povjerenstvo po prigovoru SDSS-a donijelo pobijano rješenje, te za birače iz mjesta Cicvare i Međare odredilo za mjesto glasovanja biračko mjesto br. 9. u poslovnom prostoru Joška Cigića u Bribiru, Bribirske Mostine bb. Naime, uz taj prigovor SDSS-a priložen je i preslik podataka popisa stanovništva iz 2011. iz kojeg je razvidno da u mjestu Cicvare živi 18 stanovnika a u Međarama 6 stanovnika, a u podnesku SDSS-a se navodi da oni mole da im se omogući glasovanje na biračkom mjestu br. 9. bez obzira na to što je ono udaljenije od biračkog mjesta br. 11.
Prema tome, bez obzira na činjenicu koja se ističe u prigovoru HDZ-a, a koja nije ni sporna - da je za birače iz Cicvara i Međara bliže glasovati na biračkom mjestu u Krkoviću nego u Bribirskim Mostinama, ovo županijsko izborno povjerenstvo ocjenjuje da je GIP Skradina pravilno postupilo kad je prihvatilo prijedlog SDSS-a da se tim biračima, kojih je mali broj, omogući glasovanje u Bribirskim Mostinama, jer time nikom drugom u izbornom postupku nije nanesena šteta niti je doveden u nepovoljniji položaj.
(...)"

4. Člankom 67. stavkom 1. ZoLI-a propisano je:

"Članak 67.

(1) Pri određivanju biračkih mjesta mora se voditi računa o broju birača koji će na njima glasovati, dostupnosti i prostornoj udaljenosti biračkog mjesta te veličini prostorije za glasovanje na biračkom mjestu.
(...)"

Člankom 69. stavkom 1. ZoLI-a propisano je:

"Članak 69.

(1) Biračka mjesta moraju se odrediti najkasnije 15 dana prije dana održavanja izbora.
(...)"

Točka 3. Odluke o raspisivanju izbora za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike ("Narodne novine" broj 44/13.) te točka II. Odluke o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj 44/13.), u svom identičnom tekstu glase:

"Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja, 19. svibnja 2013. godine."

5. Ustavni sud ističe da za izborne postupke vrijedi načelo po kojemu su ti postupci strogo formalni, pa stoga i pravna zaštita u tim postupcima podliježe strogim formalnim pravilima.

Ustavni sud prije svega ocjenjuje da pri izmjeni rješenja o određivanju biračkih mjesta GIP i ŽIP nisu uzeli u obzir zakonske kriterije propisane člankom 67. stavkom 1. ZoLI-a.

Nadalje, s obzirom da se izbori temeljem prethodno navedenih odluka o raspisivanju izbora održavaju 19. svibnja 2013., predmetno rješenje o izmjeni rješenja o određivanju biračkih mjesta - koje je GIP donio 7. svibnja 2013. - u suprotnosti je s člankom 69. stavkom 1. ZoLI-a jer njime nije poštovan zahtjev da se biračka mjesta moraju odrediti najkasnije 15 dana prije dana održavanja izbora.

6. Slijedom navedenog, na temelju članka 125. alineje 9. Ustava Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01. i 76/10.) i članka 87. alineje 3. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 99/99., 29/02. i 49/02. - pročišćeni tekst), odlučeno je kao u izreci.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Broj: U-VIIA-2680/2013
Zagreb, 10. svibnja 2013.

PREDSJEDNICA VIJEĆA
Slavica Banić, v. r.